logo

Zakres działalności

 1. PRAWO GOSPODARCZE
  • bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
  • windykacja należności,
  • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjacja warunków umów w obrocie gospodarczym,
  • umowy i statuty spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni,
  • rejestracja, zmiany, przekształcanie, likwidacja spółek prawa handlowego,
  • prawo upadłościowe i naprawcze,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 2. PRAWO CYWILNE
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjacja warunków umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • ochrona własności, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, eksmisje,
  • spadki,
  • odszkodowania i renty,
 3. PRAWO RODZINNE
  • rozwody, separacje,
  • podział majątku wspólnego,
  • alimenty,
  • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 4. PRAWO ADMINISTRACYJNE
  • wnioski odwołania od decyzji, skargi,
  • prawo budowlane,
  • zamówienia publiczne,
  • wywłaszczenia nieruchomości,
 1. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji,
  • wypowiadanie i rozwiązywanie umów,
  • odszkodowania, wypadki przy pracy i w drodze do pracy,
  • wewnątrzzakładowe akty prawa pracy,
  • emerytury, renty, zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 2. PODATKI, CŁA I OPŁATY
  • podatek od spadków i darowizn,
  • podatek od czynności cywilno-prawnych,
  • opłata adiacencka,
 3. PRAWO KARNE
  • obrona na wszystkich etapach postępowania karnego,
  • reprezentacja pokrzywdzonych,
  • prywatne akty oskarżenia,
 4. PRAWO MEDYCZNE
  • działalność lecznicza,
  • świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
  • prawa pacjęta,
  • prawo farmaceutyczne,
 5. PRAWO SPORTOWE
  • dochodzenie należności od klubów sportowych, stowarzyszeń, spółek,
  • negocjacja kontraktów sportowych,
  • reprezentowanie sportowców i klubów sportowych,
  • umowy reklamowe i sponsoringowe,

Copyright © 2018
Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafal Omasta